بهداشت در ایاالت متحده

در حال حاضر به لسان‎های زیر موجود است:

العربية English Kinyarwanda Русский Swahili